مبحث توازی و تعامد

حجم فایل : 517.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 9
بنام خدا ریاضی پایه هشتم
مبحث : توازی و تعامد اگر خطی مانند a دو خط m و n را قطع کند و روی آن ها زاویه های مساوی بسازد، می گوییم دو خط m و n موازی هستند، موازی بودن دو خط m و n را به صورت نشان می دهیم و اگر m و n موازی نباشند ( یا متقاطع باشند) می نویسیم: در شکل بالا به خط a ، خط مورب گفته می شود. مثال: در شکل های زیر دو خط با هم موازی اند و می نویسیم: مثال :
در شکل الف دو خط a و b موازی اند، زیرا زاویه های تند تشکیل شده برابرند و شکل ب، دو خط e و f موازی نیستند، زیرا زاویه های باز ایجاد شده مساوی نیستند. الف f e ب اگر به جای دو خط موازی، سه یا چهار یا چند خط موازی باشند و خط موربی آن ها را قطع کند باز هم زاویه های تند تشکیل شده با هم و زاویه های باز به وجود آمده با هم مساوی اند و همین طور هر زاویه یتند و باز مکمل هستند. مثال: در شکل مقابل خط های موازی اند، زیرا زاویه های تند ایجاد شده همگی برابرند.
مثال: در شکل مقابل مقدار را بیابید. x و y و z پاسخ: چون سه خط موازی هستند، پس همه ی زاویه های تند با هم و همه ی زاویه های باز با هم مساوی هستند، پس: مثال: در شکل مقابل زاویه چند درجه است؟ m پاسخ: از نقطه ی m خطی موازی a و b رسم می کنیم و داریم: پایان...